.E13.III.4 - Komendy sieciowe w cmd i PowerShell Windows Server

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 11:53
E13-III-4 Ćwiczenia informatyczne.

Opis:

Lokalne sieci komputerowe i administrowanie sieciami.

Praca w linii komend cmd oraz PowerShell użycie komend:
Ping - Test-Connection; Tracert - Test-NetConnection, Netstat - Get-NetTCPConnection, Nslookup - Resolve-DnsName, Ipconfig - Get-NetIPConfiguration,


Oprogramowanie:

Dowolny system operacyjny z dostępem do sieci Internet, Oracle VirtualBox, Windows Server 2012 R2


Do oddania prowadzącemu:

Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).

Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów oraz podsumowanie musi się znaleźć w dokumencie.


Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)


 

Kolejność zrzutów.

1:23 Zrzut 1. Widok na uruchomiony PowerShell oraz wiersz poleceń cmd.
1:51 Zrzut 2. Rezultat cmd: ping 8.8.8.8 oraz ps: Test-Connection 8.8.8.8
2:41 Zrzut 3. Rezultat cmd: ping 8.8.8.8 -l = rozmiar wysyłanego pakietu.
3:12 Zrzut 4. Rezultat ps: Test-NetConnection 8.8.8.8 = sprawdzenie czy serwer 8.8.8.8 odpowiada na pingi z podaniem interfejsu adresu źródłowego w przy domeny adres ip hosta.
4:21 Zrzut 5. Dostęp do pomocy zdalnej ps: Test-NetConnection wywołanej poleceniem Get-Help [nazwa_polecenia] -Online.
5:17 Zrzut 6. Rezultat cmd: ping 8.8.8.8 -t = pakiety bez limitu wysyłane do przerwania ctrl+c

5:52 Zrzut 7. Rezultat ps: Test-NetConnection 8.8.8.8 -Count definiuje limit zapytań.
6:40 Zrzut 8. Rezultat cmd: tracert -d 8.8.8.8 = badanie trasy pakietów do podanego adresu parametr -d podaje adresy w postaci ip
7:10 Zrzut 9. Rezultat ps: Test-NetConnection 8.8.8.8 -TraceRoute badanie trasy pakietów do podanego adresu.
7:31 Zrzut 10. Rezultat cmd: netstat -a lista otwartych portów działających usług w systemie.
7:55 Zrzut 11. Rezultat ps: Get-NetTCPConnection lista otwartych portów działających usług w systemie.
8:21 Zrzut 12. Rezultat cmd: nslookup wp.pl sprawdzenie adresu ip hosta.
8:32 Zrzut 13. Rezultat ps: Resolve-DnsName wp.pl sprawdzenie adresu ip hosta.
8:49 Zrzut 14. Rezultat cmd: ipconfig /all = informacje o konfiguracji interfejsów sieci w systemie Windows Serwer 2012
9:20 Zrzut 15. Rezultat ps: Get-NetIPAddress = informacje o konfiguracji interfejsów sieci w systemie Windows Serwer 2012

Podsumowanie:

1. Napisz jaką rolę w konfiguracji sieciowej pełni adres ip bramy (ang. gateway) .
2. Napisz jaką rolę w konfiguracji sieciowej pełni adres ip DNS.
3. Podaj jaki protokół nie może być zablokowany by adresat pinga otrzymał odpowiedz.

Klucz oceniania:

75% za zrzuty 1 do 15
     - 10-50% za braki w zrzutach
     - 25% za brak opisów
25% za podsumowanie


Skala oceny:

100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1